/ پژوهش و فناوری / دفتر ارتباط با صنعت / ضوابط و مقررات کارآموزی

ضوابط و مقررات کارآموزی

ضوابط ومقررات مربوط به اخذ واحد کارآموزی

 

دانشجویان کارآموز موظف به رعایت موارد مشروحه زیرجهت اخذ واحد کارآموزی می باشند

 1- درمواردی که زمان اجرای کارآموزی درسرفصل مشخص نمی باشد حد نصاب واحد گذرانده شده برای اخذ واحد کارآموزی درمقطع کاردانی حداقل 65 واحد  می باشد. اما دانشجویان می بایست برای گذراندن دوره کارآموزی دروس تخصصی مورد نیاز خود را با توجه به مکان مورد نظرجهت کارآموزی گذرانده باشند.

2- حد نصاب واحد گذرانده شده برای اخذ کارآموزی دردوره های کارشناسی نا پیوسته ( درصورتی که درسرفصل مشخص نمی باشد ) ۶۰ واحد می باشد..

3- درمورد دانشجویان درشرف فارغ التحصیل وترم آخر طبق آئین نامه ومقررات آموزشی دانشجویان می توانند مجموعاً ۲۴ واحد ( ۲۲ واحد درسی + ۲ واحد کارآموزی ) اخذ نمایند .

4- درترم تابستان کل واحدهای اخذ شده ( واحد درسی + کارآموزی ) 10 واحد  می باشد.

5- دانشجو موظف است حداکثریک هفته پس ازصدورمعرفی نامه به واحد صنعتی مراجعه ومراحل ثبت کارآموزی خود رابه انجام برساند. درغیر اینصورت مسئولیت عدم پذیرش وی توسط واحد صنعتی به عهده خود اوست.

6- دانشجو می بایست یک هفته پس ازشروع هرنیمسال تحصیلی و ترم تابستان کارآموزی خود را درواحد صنعتی آغاز نماید . بدیهی است پس ازاتمام تاریخ فوق ثبت نام کارآموزی کن لم یکن وبجز درموارد خاص ( به تشخیص دفترارتباط صنعت با جامعه ) درترم مذکوردانشجو مجاز به گذراندن کارآموزی نمی باشد.وثبت نام مجدد درهمان نیمسال صورت نخواهد گرفت .

7- آخرین مهلت تحویل کارآموزی تا پایان امتحانات ترم اخذ واحد کارآموزی می باشد .

 

 


میزان بازدید: 1913   امتیاز این صفحه: 0

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 171    ديروز: 659    اين ماه: 35820    تاکنون : 1139378